ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР


3 жилийн өмнө


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Улсын хөгжлийн цогц бодлого,үндэсний хэмжээний урт, дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийг боловсруулах, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаар баримтлах чиглэлийг тодорхойлох, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхыг бэхжүүлэхэд холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх