САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР


3 жилийн өмнө


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн санал болон судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төслийг боловсруулж, батлуулах; эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нийтлэг зорилтыг шийдвэрлэхэд эдийн засгийн салбаруудын хүч чармайлтыг нэгтгэн чиглүүлж, салбар хоорондын харилцан ажиллагааг зохицуулах; салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхыг бэхжүүлэхэд холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх