ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

2016-10-24 09:26:00

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

  • Хөрөнгө оруулалтын талаарх хууль тогтоомж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хөрөнгө оруулалтын зохистой, тогтвортой өсөлтийг хангахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, хөрөнгө оруулалтад үзүүлэх дэмжлэг, арга хэмжээний санал боловсруулах;

  • Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн эхний хувилбар болон тодотгол хийх санал боловсруулах, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр болон үргэлжлэн хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг бэлтгэж, хянан баталгаажуулах;

  • Олон талт, хоёр талт хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээрүүд болон олон улсын хөрөнгө оруулалтын конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, шинээр байгуулах гэрээ хэлэлцээрийн талаар судалгаа хийх, санал боловсруулах;

  • Хөрөнгө оруулалтын төслийг татварын болон татварын бус хэлбэрээр дэмжих санал боловсруулах, хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдэд тогтворжуулах гэрчилгээ олгох, бүртгэх, хяналт тавих, гадаадын төрийн өмчит компанид зөвшөөрөл олгох, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах;

  • Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар санал, дүгнэлт боловсруулах;

  • Концессын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн талаарх бодлогын хувилбар боловсруулах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх.

Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.