ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДЛОГО,ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР


3 жилийн өмнө


Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой хууль тогтоомжын биелэлтийг хангах, хяналт тавих; хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх; хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах; хөрөнгө оруулалт татах цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх; хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төрийн бусад үйлчилгээний талаар зөвлөх болон цахим нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх; концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын төслийг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх, концессын тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;