Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ


2 жилийн өмнө


  • Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд тухайн албан хаагчийг анх ажилд ороход болон жил бүрийн эхэнд байгуулдаг үр дүнгийн гэрээг үндэслэн албан хаагчаас хэрхэн биелэгдсэн тайланг авч, түүнийг үнэн зөв эсэхэд хяналт хийснээр тухайн албан хаагчын ажлын гүйцэтгэлийг 0-100 хүртэл оноогоор дүгнэнэ.

  • Газрын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, албаны дарга нар Хэлтсийн дарга нартай, Хэлтсийн дарга нар Газрын даргатай, Газрын дарга Ерөнхий сайдтай тус тус үр дүнгийн гэрээг байгуулна.

  • Үр дүнгийн гэрээний загвар болон илтгэх хуудсыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан загварын дагуу боловсруулдаг.