Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал


1 жилийн өмнө


Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй TA-MON 9371: “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн систем хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд мэдээллийн систем хөгжүүлэх Зөвлөх компанийн тендер зарлагдсан тул сонирхсон мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. 

Нэмэлт мэдээлэл авах болон тендерт оролцох хүсэлтээ доорх линкээр дамжин хандана уу. 
https://csrn.adb.org