СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ


10 сарын өмнө


Ажлын байрны нэр

Ангилал зэрэглэл

Сул орон тоо

1

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

1

2

Салбарын хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн 

Дэс түшмэл, ТЗ-6

3

3

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын хуулийн мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

1

4

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

2

5

Судалгаа, шинжилгээний газрын мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

2

6

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-6

1

7

Хөрөнгө оруулалтын бодлого, зохицуулалтын газар /Жирэмсний амралттай/

Дэс түшмэл, ТЗ-6

Түр орлон гүйцэтгэх-1 /нөөцөд байгаа иргэнээс/

                     Нийт                                                                                                                       11