Сул орон тоо мэдээлэл 2021


4 сарын өмнө


2021.02 сарын байдлаар

Тус газрын сонгон шалгаруулалт явуулан нөхөх сул орон тооны мэдээлэл:

  1. Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн -3 сул орон тоо;
  2.  Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  мэргэжилтэн-3 сул орон тоо;
  3. Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн -1 сул орон тоо;

2021.07 сарын байдлаар

 Тус газрын сонгон шалгаруулалт явуулан нөхөх сул орон тооны мэдээлэл:

  1. Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн -3 сул орон тоо;
  2. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн  мэргэжилтэн-3 сул орон тоо;
  3. Хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн -1 сул орон тоо;

Жирэмсний болон амаржсаны амралттай, хүүхэд асрах чөлөө, урт хугацааны чөлөөтэй байгаа ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа эзгүй байгаа албан хаагчийн орон тоо:

  • Судалгаа шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн-1 / 6 сарын сургалтын чөлөө/;
  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтсийн мэргэжилтэн -1 /жирэмсний амралттай/;
  • Цахим хөгжлийн газрын Салбар хоорондын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн.