Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан


3 жилийн өмнө


Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан

Салбар: Аж үйлдвэр, мэдээлэл технологи

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

 Засгийн газрын 2-р байр

Төслийн зорилго, хэрэгцээ шаардлага

Бодлого төлөвлөгч нар нэгдсэн мэдээлэлгүй, төрийн залгамж халаа алдагдсан, судалгааны давхардлыг арилгах шаардлага байна.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

 -

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол үр өгөөж

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болсноор хөгжлийн бодлого төлөвлөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх мэдээллийн нэгдсэн цогц сан бүхий web-д суурилсан платформ бий болж бодлого боловсруулагчид болон олон нийт мэдээллийн санг ашиглаж нэгдсэн мэдээллээр хангагдах, Хөгжлийн бодлогыг удирдах, хянах тогтолцоо боловсронгуй болно.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

2017.11.06-2019.12.31

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

Төслийн нэгж байгуулагдсан

Удирдах хороо болон жилийн төлөвлөгөө батлагдсан

Зөвлөх баг сонгон шалгаруулах шатандаа явж байна

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

 Төлөвлөгөө батлагдсан

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 22.3-д заасны дагуу ҮХГ нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж эрхлэн хөтлөх үүрэг хүлээсэн

Төслийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн шийдэл /шаардлага/

  Суурин компютер,сервер шаардлагатай

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг:

Д.Сугар

51-261568

sugar.d@nda.gov.mn