Санамж бичиг


3 жилийн өмнө


  • ҮХГ, Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг (GIZ)-ийн “Азийн хотуудын нөөцийн цогц менежмент: хотын Нэксус” төсөлтэй бодлогын уялдаа холбоог хангах, циркуляр эдийн засгийн загвартай уялдуулсан нөөцийн цогц менежментийн арга зүйг нутагшуулан ашиглах чиглэлээр 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр Санамж бичиг байгуулсан.

  • ҮХГ, НҮБХХ-тэй хамтран “Монгол Улсад Тогвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажилд дэмжлэг үзүүлэх нь” төслийг 2017 оны 05 дугаар сарын  15-ны өдөр Харилцан тохиролцсон захидал байгуулснаар хэрэгжүүлсэн. Тус төслийн эхний арга хэмжээ буюу ДТХЗ, МУТХҮБ-2030-ийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах арга хэмжээний хүрээнд авч ажиллуулах зөвлөх баг зөвлөх үйлчилгээ 2018 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр дуусгавар болно.

  • ҮХГ, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран “Монгол Улсад Тогвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь” төслийг 2018 оны 06 дугаар сарын 07 -ны өдөр Харилцан тохиролцсон захидал байгуулан хэрэгжүүлж байна. 

  • Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөгжил шинэтгэлийн хороотой хамтран ажиллах санамж бичиг

  • Үндэсний хөгжлийн газар болон Үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг

  • Үндэсний хөгжлийн газар болон Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг

  • Үндэсний хөгжлийн газар болон Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг