Монгол Улсын тогтвортой аялал жуулчлал, хүртээмжтэй эдийн засаг төсөл


3 жилийн өмнө


Монгол Улсын тогтвортой аялал жуулчлал, хүртээмжтэй эдийн засаг төсөл

Салбар: Жишээ:  аялал жуулчлал,  эдийн засаг

Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Байршил

Улаанбаатар хот, Увс, сэлэнгэ, баянхонгор

Төслийн зорилго, хэрэгцээ шаардлага

Эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг болох аялал жуулчлалын салбарыг тухайлбал орон нутгийн онцлогт тохирсон, иргэдийн оролцоотой аялал жуулчлалыг хөгжүүлж орон нутагт ажлын байр шинээр бий болгон ядуурлыг бууруулахад салбар хоорондын бодлого, стратегийг уялдуулан ажиллана.

Зах зээлийн судалгаа, зорилтот зах зээл

-

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн ач холбогдол үр өгөөж

1) аялал жуулчлалын байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн болон үнэ цэнийн сүлжээг Монгол улсын 3 аймагт бий болгох,

2) аялал жуулчлалтай холбоотой үйлчилгээг хөгжүүлэх, маркетинг хөгжүүлэхэд төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах,

 3) орон нутгийн болон аймгийн засаг захиргааны аялал жуулчлалын төлөвлөлт, аялал жуучлалын чиглэлийн менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх,

4) аялал жуулчлалын салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих арга хэмжээг үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх

Хэрэгжүүлэх хугацаа

2018-2020

Төслийн явц(Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн бол ямар ажлууд хийгдсэн, аль шатандаа явж байгаа талаар мэдээлэл )

Төслийн Удирдах хороо байгуулагдаж, хуралдсан ба 2018 оны 6-7 сард  Увс, Сэлэнгэ, Баянхонгор аймгуудад сургалт семинар зохион байгуулж  аялалын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн боловсруулсан байна. Түүнчлэн  аймгуудад аялалын хөтөлбөрийг боловсруулан туршсан байна

Бизнесийн стратеги болон төсөл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

  Баянхонгор, Сэлэнгэ, Увс аймагт төвлөрч ажиллаж байна

Хууль эрх зүйн орчин (Уг төслийн ажил хууль, эрх зүйн актын хүрээнд болон аливаа хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу онцгой зохицуулалтад хамрагдах эсвэл хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлэх эсэх)

 -

Төслийн хүчин чадал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, технологийн шийдэл /шаардлага/

-

Санхүүжилтийн хэлбэр

Буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа

Холбогдох хаяг:

Хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж:

Салбарын хөгжлийн бодлого зохицуулалтын хэлтэс

Хариуцах хүний албан тушаал, холбоо барих хаяг:

С.Намжилмаа

51-261568

namjilmaa.s@nda.gov.mn