УЛСЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ТУСГАХ ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ҮНЭЛЭХ, ЭРЭМБЭЛЭХ, СОНГОХОД АШИГЛАХ БАГЦ АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА БАТЛАГДЛАА


7 сарын өмнө


f12bBLgEstM9n95.pngҮндэсний хөгжлийн газрын газраас гадаад, дотоодын зөвлөхүүдтэй хамтран Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийг боловсруулах, үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгоход ашиглах багц аргачлал, гарын авлагыг боловсруулан 2020 оны 6-р сард Үндэсний хөгжлийн газрын даргын тушаалаар “Хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, үнэлэх, эрэмбэлэх багц аргачлал” баталлаа. Эдгээр аргачлалыг зөвхөн улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төсөлд бус нийтлэг зориулалтаар, бүх төрлийн хөрөнгө оруулалтын төсөлд ашиглах боломжтой юм. Доорх линкээс аргачлал, гарын авлагатай танилцаж төсөл, арга хэмжээндээ өргөнөөр ашиглана уу.

 

1.    Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах хөрөнгө оруулалтын төслийг боловсруулах аргачлал   

http://nda.gov.mn/backend/files/WNxoT9I3wW0QcWG.pdf

2.    Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/Lu2kPe3rIsvCXHW.pdf

3.    Хөрөнгө оруулалтын төслийн эрсдэлийн шинжилгээ хийх аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/84uBs37BlugnoyY.pdf

4.    Төслийн санхүүгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/kD7sA0PCQCXsDP2.pdf

5.    Төслийн эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээ хийх аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/mFeckgnnkJ2U93X.pdf

6.    Үйлдвэрлэлийн төслийн технологийн түвшинг үнэлэх аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/XeULDokJXKaObia.pdf

7.    Төслийн техник, эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа хийх аргачлал

http://nda.gov.mn/backend/files/7.TEZUS_argachlal.pdf

8.    Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийн санал бэлтгэх зааварчилгаа

http://nda.gov.mn/backend/files/9hAjBWqX2drhW52.pdf

9.    Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгах төслийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох, хэрэгжилтэд хяналт тавих аргачлалыг ашиглах гарын авлага

http://nda.gov.mn/backend/files/5icJ94C5psrBaYL.pdf