Үндсэн үйл ажиллагаа


3 жилийн өмнө


ТАНИЛЦУУЛГА

Үндэсний хөгжлийн газар нь Монгол Улсын Их хурлын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах” тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан. Хэдийгээр Үндэсний хөгжлийн газар нь шинээр байгуулагдсан боловч түүхэн замналын хувьд БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 106 дугаар тогтоолоор 1945 онд үүсгэн байгуулагдсан Улсын төлөвлөгөөний комиссоос эхэлж, 1993 онд байгуулагдсан Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар, мөн 2009 онд байгуулагдсан Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороогоор үргэлжилсэн байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: 

Үндэсний хөгжлийн газрын эрхэм зорилго нь Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилго, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-д нийцсэн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл, салбарыг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтын болон концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогыг судалгааны үндэстэйгээр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, салбарын хөгжлийн бодлогыг хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүсчилсэн хөгжлийн болон орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалсан хүн амын ажиллаж, амьдрах эдийн засгийн таатай орчныг бий болгох явдал мөн.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО:

Үндэсний хөгжлийн газар нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд үйл ажиллагааны стратегийн дор дурдсан зорилтыг хэрэгжүүлнэ:

  1. Улсын хөгжлийн цогц бодлого, үндэсний хэмжээний урт, дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтийг боловсруулах; хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаар баримтлах чиглэлийг тодорхойлох, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхыг бэхжүүлэхэд холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх;
  2. Төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн санал болон судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төслийг боловсруулж, батлуулах; эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн нийтлэг зорилтыг шийдвэрлэхэд эдийн засгийн салбаруудын хүч чармайлтыг нэгтгэн чиглүүлж, салбар хоорондын харилцан ажиллагааг зохицуулах; салбарын хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад нэгдсэн удирдлагаар хангах, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхыг бэхжүүлэхэд холбогдох байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх;
  3. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах; улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах, батлуулах, тодотгол хийх; стратегийн ач холбогдол, үр ашиг бүхий хөгжлийн томоохон төсөл, хөтөлбөрийн судалгаа, тооцоолол, технологийн шийдлийг олон улсын стандартын түвшинд боловсруулж, үнэлэх ажлыг зохион байгуулах; гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг эрэмбэлэх, техник эдийн засгийн үндэслэл, техникийн даалгаврыг боловсруулж, батлуулах, зураг төсөл, төсөв зохиох, суурь норм, стандартыг бүрдүүлэх, үнэ өртөг тооцох, түүнд хяналт, магадлал, үнэлгээ хийх;
  4. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай холбоотой хууль тогтоомжын биелэлтийг хангах, хяналт тавих; хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх; хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татварын орчныг тогтворжуулах; хөрөнгө оруулалт татах цогц үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх; хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор төрийн бусад үйлчилгээний талаар зөвлөх болон цахим нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх; концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогын төслийг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх, концессын тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх;
  5. Төрийн захиргааны удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль тогтоомжийн төсөл, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөл боловсруулах асуудлаар хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
  6. Монгол Улсын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүд, үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан Үндэсний хөгжлийн газрын эрхлэх асуудлын хүрээний зорилт, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод хяналт шалгалтын санал дүгнэлтээр дэмжлэг үзүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэн ажиллана.

 

 

 

 

 

 
ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ


  

цахим жиргээ