ДОТООД АУДИТ,ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ

2016-12-27 16:12:00

Хяналт-шинжилгээ, дотоод аудитын алба нь дараах чиг үүрэгтэй: 

  • Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд 2 жил тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,

  • Салбарын хууль тогтоомж, хөгжлийн болон хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилт, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх,

  • Төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого зарлага, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт, гүйцэтгэлийн болон санхүүгийн аудит, нийцлийн дотоод аудит хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах,  дүгнэлт, зөвлөмж гаргах,

  • Концессын тухай хууль болон Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт шалгалт, мониторинг хийх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх,

  • Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

  1. Тухайн жилд явуулах хяналт шалгалтын ажлын төлөвлөгөө

  2. Хийсэн хяналт шалгалтын дүн 

  3. Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ

  4. Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийгдэж байна 

Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.