Гэрчилгээ олгох шалгуур


7 жилийн өмнө


Хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээдийн Монгол Улсад хэрэгжүүлэх төсөл нь доор дурдсан шалгуурыг бүрэн хангасан тохиолдолд тогтворжуулах гэрчилгээ олгоно:

–          Бизнес төлөвлөгөө, техник, эдийн засгийн үндэслэлд заасан хөрөнгө оруулалтын нийт хэмжээ нь Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль -ийн 16.2, 16.3-т заасан хэмжээнд хүрэх;

–          Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэсэн байх;

–          Тогтвортой ажлын байр бий болгох;

–          Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх

Тогтворжуулах гэрчилгээг дор дурдсан салбарт дараах хугацаагаар олгоно:

 1. Уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (тэрбум төгрөгөөр)

Тогтворжуулах гэрчилгээ олгох хугацаа

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа жилээр

Улаанбаатарын бүс

Төвийн бүс

(Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Дархан-Уул, Өмнөговь, Сэлэнгэ,Төв)

Хангайн бүс(Архангай, Баянхонгор,Булган,

Орхон,Өвөрхангай,Хөвсгөл)

Зүүн бүс(Дорнод, Сүхбаатар,Хэнтий)

Баруун бүс(Баян-Өлгий,Говь-Алтай, Завхан,Увс,Ховд)

 

 

 

30-100 хүртэл

5

6

6

7

8

2

100-300 хүртэл

8

9

9

10

11

3

300-500 хүртэл

10

11

11

12

13

4

500-аас дээш

15

16

16

17

18

5

 

2.Уул уурхайн олборлолт, хүнд үйлдвэр, дэд бүтцээс бусад салбарт:

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (тэрбум төгрөгөөр)

Тогтворжуулах хугацаа (жилээр)

 

Хөрөнгө оруулалтаа хийж дуусах хугацаа (жилээр)

Улаанбаатарын бүс

Төвийн бүс

(Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Дархан-Уул, Өмнөговь, Сэлэнгэ,Төв)

Хангайн бүс(Архангай, Баянхонгор,Булган,

Орхон,Өвөрхангай,Хөвсгөл)

Зүүн бүс(Дорнод, Сүхбаатар,Хэнтий)

Баруун бүс(Баян-Өлгий,Говь-Алтай, Завхан,Увс,

Ховд)

10-30 хүртэл

5-15

4-12

3-10

2-8

8

2

30-100 хүртэл

15-50

12-40

10-30

8-25

8

3

100-200 хүртэл

50-100

40-80

30-60

25-50

10

4

200- аас дээш

100-аас дээш

80-аас дээш

60-аас дээш

50-аас дээш

15

5