Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолын дагуу батлагдсан авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийн дагуу тус газрын олон нийтийн төвд 2018 оны 01 дүгээр улиралд зохион байгуулагдах авлигын эсрэг сургалтад ҮХГ-аас оролцох албан хаагчдын хуваарь


4 жилийн өмнө