Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар


1 жилийн өмнө


Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь дараах үйлчилгээг үзүүлж байна:

  • Шинээр бүртгүүлсэн ажил олгогчийг бүртгэх

  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авч, хянан баталгаажуулж, тооцоо хийх

  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан мэдээллийг үндэслэн нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээг баталгаажуулах, нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ олгох

  • Нийгмийн даатгалын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу бүх төрлийн тэтгэмжийг тогтоож, хянан олгох

  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн талаар сурталчлах, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, гарын авлага хүргүүлэх