Хүний нөөцийн ил тод байдал

2015-11-05 08:53:00

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 

Төрийн албан хаагчийн анкет татаж авах

 1. PDF Хэлбэрээр татах

 2. DOC Хэлбэрээр татах

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол 

Төрийн Захиргааны албан хаагчийн Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах заавар

 1. Төрийн Захиргааны албан хаагчийн Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар /2004.11.08/

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний журмууд

1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

 • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

Сул орон тооны зар: 

 • Тус газар нь УИХ-аас батласаны дагуу нийт 55 албан хаагчийн орон тоотой бөгөөд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж Шилэн дансны info.shilendans.gov.mn сайтад орон тооны бүтэц, өөрчлөлт, хөдөлгөөний тайланг сар бүрийн 8-наас өмнө оруулдаг болно. 

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ:

 • Төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд тухайн албан хаагчийг анх ажилд ороход болон жил бүрийн эхэнд байгуулдаг үр дүнгийн гэрээг үндэслэн албан хаагчаас хэрхэн биелэгдсэн тайланг авч, түүнийг үнэн зөв эсэхэд хяналт хийснээр тухайн албан хаагчын ажлын гүйцэтгэлийг 0-100 хүртэл оноогоор дүгнэнэ.

 • Газрын мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, албаны дарга нар Хэлтсийн дарга нартай, Хэлтсийн дарга нар Газрын даргатай, Газрын дарга Ерөнхий сайдтай тус тус үр дүнгийн гэрээг байгуулна.

 • Үр дүнгийн гэрээний загвар болон илтгэх хуудсыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан загварын дагуу боловсруулдаг. 

Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэсн арга хэмжээ буюу албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр дотоод нөөц бололцоогоор хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

 • Тус байгууллага нь албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, ур чадвар, мэргэшлийг дэмжиж 2017 оны хувьд дотоод 12 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 122 албан хаагч, гадаад 15 хурал, форум, 6 туршлага судлах аялал, 29 сургалтад давхардсан тоогоор 55 албан хаагч хамрагдсан байна.
Холбоотой мэдээлэл


Зургийн цомог

Видео мэдээ


Холбоос линк

Холбоотой сайтууд


© 2018. Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.