Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийгдэж байна


3 сарын өмнө / 2018-10-19 10:50:00 /


Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоол, 2018 оны 129 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 302 дугаар тушаал,Үндэсний хөгжлийн газрын даргын 2018 оны А-155 тоот тушаал, Үндэсний хөгжлийн газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссаныг тус тус үндэслэн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагаа болон үзүүлж буй үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй, шуурхай эсэх байгаа талаар иргэд, төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын хандлагын үнэлгээ, гарсан үр дүнд дүн шинжилгээ хийх зорилго бүхий хэрэглэгчийн судалгааг 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн хооронд улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг орон нутаг, нийслэлийн дүүргүүдийн хэмжээнд судалгаа шинжилгээний “SICA” ХХК хийж гүйцэтгэж байна.

Мэдээлэл цуглуулах судлаачийг үнэн зөв мэдээллээр хангах тал дээр иргэн, байгууллагууд идэвхитэй оролцож бидний ажилд дэмжлэг үзүүлэн судалгаанд идэвхтэй оролцохыг хүсье.

Танд ажлын амжилт хүсье.