ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР 21 АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ 2020 ОНД ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА


10 сарын өмнө


Үндэсний хөгжлийн газар нь 21 аймагтай 2020 онд дараах чиглэлээр хамтран ажиллахаар гэрээ байгууллаа. Үүнд:

1.            Тогтвортой хөгжлийн зорилго, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангах;

2.            “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”, “Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр” боловсруулах;

3.            “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-г эрхлэн хөтлөх;

4.            “Орон нутгийн хөгжлийн индекс” тооцох;

5.            “Аж үйлдвэрийн нэгдсэн мэдээллийн сан”-г хөгжүүлэх;

6.            “Тогтвортой хөгжил-түншлэлийн зөвлөл”-ийг орон нутагт байгуулах, бэхжүүлэх;

7.            Тогтвортой хөгжлийн зорилгын үндэсний үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд төсөл, хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлэх;

8.            Хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн бодлого, концесс, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлого болон концессыг тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

9.            Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт болон хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-үнэлгээ хийх чиглэлээр хурал, зөвлөгөөн, сургалтыг хамтран зохион байгуулах;

10.          Салбарын болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөгч нарыг чадавхижуулах.

Тус онд Үндэсний хөгжлийн газар нь “Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр” боловсруулах ажлын хүрээнд холбогдох төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай өргөн хүрээнд хамтран ажиллахаар төлөвлөөд байна.

ZJ0c7d4FyRH0gG1.jpgPuyHehU33QGDBVP.jpgDow4pZz78p57Qvk.jpgHSz8A5QK1KeBsF4.jpgvTeuneB2mNQ9vOX.jpgwUmQ8N0JXWVzEW4.jpgPWqWuz8NOPhmlTh.jpg
W3Shv2g0Gg74cjM.jpgM5vvILhXsBkUJdE.jpgjAmGgXeeMD162px.jpg4VZAef8ThP3YaBC.jpgjmde1EvOtwiEeoy.jpg7o6qWCgz2OzhxZ7.jpgCk4bmrVCZ3G4yQR.jpg6axRKCDWjbep0Ao.jpgdBVaEOeZ32Im67b.jpga9Om0KjNa7UBjeg.jpg4AwsLReHV8mjvMc.jpgWgtEVi5cmvSMFfT.jpgDEzJlmwB5lN8ZDj.jpgRyHdPV41Mb7bWND.jpg